ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก ”คนดีมี MIND ของ ศทส.” เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับคัดเลือก "คนดีมี MIND ของ ศทส." เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของหน่วยงาน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้แก่

  • นางสาวกรรณิกา จอมสูงเนิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  • ว่าที่ร้อยตรี ปิยพัทธ์ พวงนิลน้อย นักวิชาการคอมพิวเตอร์
  • นายเอกชัย แก้ววงษา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้มีความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างเต็มที่เต็มกำลัง ทั้งยังเป็นคนเก่งและเป็นคนดี มีจิตสาธารณะ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ใช้ "หัว และ "ใจ" ในการทำงาน เพื่อให้ภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรมสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามนโยบาย MIND ของท่านปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม